Vyhlásenie o parametroch
 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Prefabrikované vystužené dielce z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva, charakterizované ako nosné stenové dielce WLS.
 2. Zamýšľané použite: Konštrukcia rodinných domov.
 3. Výrobca: Silicate World, s.r.o., Maloveská 68, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 35 852 941 / Miesto výroby: Maloveská 68, 984 01 Lučenec
 4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sú uvedené v nariadení EÚ č. 305/2011: Systém 2+
 5. Harmonizovaná norma: STN EN 1520:2011
 6. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti Garantovaná hodnota Norma
Pevnosť v tlaku od 6 MPa STN EN 1354:2006
Objemová hmotnosť od 720 kg/m3 STN EN 992:2000
Rozmerová stálosť :

 • hrúbka
 • dĺžka
 • výška
 • šírka
 

+/- 5 mm

+/- 8 mm

+/- 8 mm

+/- 8 mm

 

 

STN EN 991:1997

Reakcia na oheň Trieda A1 STN EN 13501-1
Uvoľnovanie nebezp. látok Výrobok neobsahuje toxické zlúčeniny ani akékoľvek látky nebezpečené pre človeka a životné prostredie.
Životnosť Neobmedzená (bez deštruktívnych vonkajších zásahov).

 

 1. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bode 1 má parametre vlastností podľa bodu 6.
 2. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3.

V Lučenci, dňa 02.09.2016